Nya tider kräver nya strategier

Staten är inte den maktfaktor den en gång var. Många av de utmaningar vi står inför i dag kan i många fall inte begränsas till en stats gränser utan kräver internationella lösningar. Till följd av detta och inträdet i EU är det inte längre en självklarhet att en fråga med stort eller litet nationellt intresse kan definieras och avgränsas till den nationella politiken. I takt med att EU:s kompetens utvidgas och påverkar nationell lagstiftning urholkas statens förmåga att skapa policy. Och allt tyder även på att Unionen kommer fortsätta växa och få ett större inflytande över fler policyområden. Staten som tidigare var regelskapande har genom dessa förändringar istället blivit allt mer regelföljande och en implementerande aktör.

När staten mer och mer tappar inflytande över agendan blir det allt viktigare att vända sig direkt till EU:s olika institutioner för att påverka lagstiftning. Ett problem i Sverige är att vi fortsätter agerar som inget har hänt. Detta märker hos de politiska partierna som historiskt behandlat Europaparlamentsvalet som ett tredje klassens val eller i bästa fall ett provval inför de ”riktiga” nationella valen. På organisations- och företagsnivå märker man det genom att man där fortsätter behandla staten och den offentliga debatten som bra redskap för att påverka vad som sker i EU, eller så kommer man in sent i processen när frågan redan definierats och ramats in. Att använda sig av masskommunikation och opinionsbildning, som kan fungera på medlemsstatsnivå, är lång ifrån de bästa strategierna i en EU-kontext. Mobiliseringen mot ACTA är ett undantag från denna regel då opinionsbildning i ett lands media sällan får frågan att korsa statsgränserna.

Ett viktigt särdrag i EU är dess brist på ett klart definierat demos som delar en gemensam historia, kultur och språk. Medlemsstatens befolkning har en större grad av homogenitet och generell uppfattning om hur ett område ska förstås. Inom EU kan en fråga som är av stor vikt i ett land gå obemärkt förbi i ett annat. Frågor som har stor moraliskt tyngd i ett land är en icke-fråga i en annat. Det blir således svårare att skapa ett budskap som fungerar som opinionsbildande runt om i EU. Det är därför förvånande att vi fortfarande kan se företag och organisationer använda DN-debatt som sin främsta källa för att påverka beslut i EU. Detta är självklart en katastrofal strategi och på många sätt är det ett slöseri med resurser. För att få en fråga på EU:s agenda eller för att påverka en som redan finns där, krävs nya strategier och lösningar.

I EU formuleras policy i olika arbetsgrupper där experter, tjänstemän och andra aktörer arbetar i högt tempo. För att få en fungerande policy process och baserat på ett bra informationsunderlag behöver institutionerna mycket input i form av information och expertkunskap från externa aktörer. För Kommissionen, som är en relativt liten institution som arbetar med alla möjliga typer av frågor är det orimligt att de förväntas ha tillräcklig kunskap på samtliga områden. Expertkunskaper är därför en viktig resurs och förutsättning för deras arbete. Företag och organisationer erbjuds således inflytande eller ”en plats vid bordet” i utbyte mot att de bidrar med kunskap. Men för att veta när Kommissionen behöver stöd gäller det att veta att vilka frågor som är på väg att plockas upp på agendan och vem som ansvarar för dem .

I EU gäller således andra regler och den som förstår institutionernas roll och arbetsmetoder ges möjlighet att påverka. Timing, information och tydlig analys av läget blir allt viktigare. Den som varit med och utformat förslaget genom att ingå i expertgrupper, eller påverkat vilka som ingår i expertgruppen får ett övertag senare i beslutsfasen. Riktad kommunikation med väldefinierade mottagare och kontakter är A och O för att påverka Detta är ett långsiktigt arbete där exponering i media eller annan spridning kan vara till nackdel genom att konkurrenter kan få vetskap om vad man försöker uppnå och på då börjar agera.

Advertisements

Leave a comment

Filed under Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s